J.V.

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website: “www.editionventures.be”

  1. Applicatie

1.1. De “Website” is de website die beschikbaar is op het volgende adres: “ www.editionventures.be”.

Het begrip “U” refereert aan iedere gebruiker, hetzij een fysieke of legale persoon, wel of niet ingeschreven op de Website, die de Website raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met Edition Ventures Woman.

1.2. Tijdens het surfen op de Website, door het lezen van documenten, het downloaden van bestanden, deze te raadplegen en/of op enige manier te gebruiken, door U te registreren via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, door een login aan te maken, door lid te worden, U te abonneren of een contract af te sluiten met Edition Ventures Woman, geeft U formeel, onvoorwaardelijk en zonder enige reservaties aan dat U akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze te respecteren.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement, en contract dat de partijen verbindt. Daarenboven sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen deze.

Edition Ventures Woman behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op om het even welk ogenblik te amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze amenderingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de Website.

De bijkomende regels en gedragslijnen zijn een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. Het is daarom aangeraden regelmatig de nieuwste versie van deze algemene voorwaarden door te lezen. Deze zijn te allen tijde beschikbaar op het volgende adres: XXX.

  1. n.v. EDITION VENTURES WOMAN

2.1. De Website wordt uitgebaat door de n.v. EDITION VENTURES WOMAN, met maatschappelijke zetel te B-1380 Lasne, Leuvensesteenweg 431 D, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Bedrijven onder het nummer 0480.152.077 (hierna “Edition Ventures Woman” genoemd).

2.2. Alle rechten en verantwoordelijkheden ten gunste van Edition Ventures Woman zijn eveneens van toepassing op derden die door Edition Ventures Woman zijn aangesteld.

  1. Toegang

3.1. De Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop gangbare software is geïnstalleerd (internetbrowser, operationeel systeem, enz.). Edition Ventures Woman garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet verantwoordelijk gehouden worden als u er niet in slaagt de gehele of een deel van de Website te raadplegen en/of te gebruiken, ongeacht de reden hiervoor.

Derhalve bent u verantwoordelijk u te voorzien van de informatica-apparatuur, en mogelijke menselijke middelen, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u zich met de Website kunt verbinden.

3.2. De Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. U hebt uitsluitend het recht de Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Onder deze titel geniet u van een persoonlijke gebruikslicentie voor de Website en zijn inhoud, die niet overdraagbaar en uitsluitend gelimiteerd is tot een gebruik voor persoonlijke doeleinden. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van uw toegang tot de Website.

Ieder commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” heeft betrekking op iedere verkoop of verhuur van de verscheidene functionaliteiten van de Website of van de affiliaties of opnames op de Website, of op elk gebruik van de Website en zijn componenten met als enig doel publicitaire of abonnementsinkomsten te genereren, of meer algemeen oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met het eerlijk gebruik tegenover Edition Ventures Woman en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.

Het is U daarenboven strikt verboden alle of een deel van de elementen aanwezig op de Website te modificeren, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren, of op basis ervan afgeleide werken te creëren. Het is daarom verboden (en u kunt anderen hier het recht niet toe geven) enige rechten betreffende de Website en zijn inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, alle rechten betreffende de software, te kopiëren, te modificeren, een afgeleid werk eruit te creëren, het ontwerp of de samenstelling ervan om te keren, of op iedere andere manier de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, te sublicentiëren of op enige manier te transfereren.

3.3. In het kader van uw toegang tot de Website of zijn inhoud, zult U zich uitdrukkelijk ervan weerhouden, op om het even welke manier en ongeacht de gebruikte technische middelen, om:

Tenslotte verbindt u zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgen te nemen om te verhinderen dat uw apparatuur of uw gegevens besmet zijn met virussen, bugs, Trojaanse Paarden, of om het even welke andere malware, van om het even welke aard.

3.6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde delen van de Website moet U zich registreren, een login creëren en/of lid worden. U verbindt zich ertoe tijdens de registratie juiste, actuele en volledige informatie te geven, en ervoor te zorgen dat deze regelmatig bijgewerkt wordt. Indien dit niet het geval is heeft Edition Ventures Woman het recht de account te schorsen of te sluiten, of U de toegang tot de gehele of een deel van de Website of zijn inhoud te ontzeggen.

Houdt uw login en paswoord geheim en deel deze niet met derden. U bent de enige verantwoordelijke voor het geheimhouden van uw paswoord en van ieder gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden door anderen. In geval van twijfel over het confidentieel karakter van uw paswoord moet U dit onmiddellijk veranderen of zo snel als mogelijk Edition Ventures Woman hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via dit e-mailadres: XXX.

In overeenstemming met artikel 5.1 hieronder is ieder lid of iedere geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn registratie of lidmaatschap en voor de mogelijke misbruiken of schade die hieruit kunnen voorkomen. Edition Ventures Woman kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het paswoord.

U aanvaardt ook dat U verantwoordelijk bent, tegenover alle anderen, en meer bepaald de op om het even welke manier gerepresenteerde personen, voor alle inhoud die u op de Website of door middel van de Website publiceert.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de beelden, de foto’s, de informatie, de informatieve elementen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, databank, de muziek en alle andere elementen van de Website, en in het algemeen, de inhoud zowel als de structuur van de Website, behoren toe, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Edition Ventures Woman, en zijn beschermd door verscheidene intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het recht sui generis van de aanmaker van de databank, enz.), wat U erkent en aanvaardt. Door het surfen op of raadplegen van de Website, door U te registreren, door lid te worden, door een login te creëren, door bestanden te downloaden of door van de inhoud gebruik te maken, kunnen geen van de hierboven beschreven rechten of gelijkaardige rechten ontleend worden.

Edition Ventures Woman garandeert dat de elementen die aanwezig zijn op de Website en die beschikbaar gesteld worden de rechten van derden respecteren, en in het algemeen niet onwettig zijn. Edition Ventures Woman kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de Website gepresenteerd wordt. Edition Ventures Woman geeft daarenboven geen enkele garantie van echtheid, handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, om het even welk, van de informatie gepresenteerd op de Website.

4.2. De gedeeltelijke of totale reproductie, de distributie, de verkoop, het delen, het publiceren, het aanpassen en/of het gebruik van de Website en zijn inhoud, in iedere vorm en op welke manier ook, zijn strikt verboden. Het opslaan van om het even welke informatie en/of element van de Website in een (elektronische) databank is niet toegelaten, met uitzondering van het automatisch vastleggen van informatie door de webbrowser.

4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, beelden en/of andere elementen online te plaatsen geeft U Edition Ventures Woman automatisch en gratis het recht deze elementen te reproduceren, deze te communiceren en/of deze op een andere manier te gebruiken, zowel op de Website alsook in één of meerdere magazines of producten die uitgegeven worden door Edition Ventures Woman.

  1. Verantwoordelijkheid

5.1. Algemeen Het raadplegen en het gebruik, van welke aard dan ook, en met welke technologische middelen dan ook, van de Website, is altijd op Uw eigen verantwoordelijkheid. Algemeen kan Edition Ventures Woman op geen enkele manier verantwoordelijk zijn tegenover gebruikers en/of derden voor mogelijke schade door deze geleden, van om het even welk aard (direct, indirect, nevenschade, enz.), inkomensverlies, verlies van gegevens, verlies van een kans of van alle schade voortvloeiend uit de nalatigheid of vergetelheid in het inrichten, uitbaten en aanbod van de Website, met inbegrip van alle partijen en/of mogelijke schade voor de gebruiker en/of derden.

5.2. Beschikbaarheid Edition Ventures Woman is in het algemeen gehouden aan een inspanningsverbintenis. Edition Ventures Woman zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke directe of indirecte schade die U lijdt tijdens Uw gebruik van de Website, van de websites die ermee verbonden zijn, en/of van de inhoud die ter beschikking gesteld wordt. Eveneens is Edition Ventures Woman slechts gehouden aan zijn opzet of grove fout. Zij is niet verantwoordelijk voor de opzet of grove fout van zijn werknemers, lastgevers en in het algemeen zijn uitvoerende agenten.

Edition Ventures Woman zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde beschikbaar blijft voor een normaal aantal gebruikers. Als het aantal gebruikers die tegelijkertijd aanwezig zijn op de Website bijzonder hoog is, kan Edition Ventures Woman de optimale werking van en toegang tot de Website en zijn inhoud niet garanderen.

Edition Ventures Woman is ook niet verantwoordelijk voor contracten en relaties tussen de gebruikers van de Website.

Edition Ventures Woman garandeert daarenboven ook de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of die aanwezig zijn op de Website met uw apparatuur, noch de toegankelijkheid tot deze elementen.

U zult ook Edition Ventures Woman vrijwaren voor iedere klacht, in één of ander van de volgende gevallen:

U aanvaardt dat de aangeboden functies doorheen de Website kunnen evolueren. Zo zullen sommige verwijderd worden en andere toegevoegd worden, zonder dat U de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kunt beschouwen. Eveneens zal enkel Edition Ventures Woman beslissen over het toevoegen of verwijderen van enige inhoud die op de Website gepresenteerd wordt.

Edition Ventures Woman behoudt zich het recht voor, op elk ogenblik en om om het even welke reden, de gehele of een deel van de Website te veranderen of tijdelijk of permanent te onderbreken, dit zonder U hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onderhoud aan de Website of voorgestelde belangrijke veranderingen aan de inhoud en/of functionaliteiten.

Dit zal ook het geval zijn als Edition Ventures Woman rechtmatig gelooft dat U deze algemene voorwaarden hebt overtreden, of gehandeld hebt in strijd ermee, of met iedere andere wettelijke voorschriften in voege op het ogenblik van de overtreding.

Edition Ventures Woman kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade verbonden met een verandering, schorsing of onderbreking van de toegang tot de Website, wegens om het even welke reden.

Tenslotte erkent U en aanvaardt U de restricties en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van elke andere manier waarop de Website op dit ogenblik of in de toekomst beschikbaar gesteld is. U erkent en aanvaardt ook de risico’s van het opslaan en de transmissie van gegevens op een elektronische of digitale manier. U erkent en aanvaardt dat Edition Ventures Woman niet aansprakelijk gehouden kan worden voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van de Website (zowel als alle of delen van de inhoud) of het internet, als gevolg van de voormelde risico’s. Daarenboven erkent U en aanvaardt U dat de uitgewisselde elektronische communicaties en de back-ups gedaan door Edition Ventures Woman als bewijs gebruikt kunnen worden.

5.3. Gegevens Edition Ventures Woman zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, juist en actueel zijn. Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen nooit uitgesloten worden, en daarom geeft Edition Ventures Woman hiervoor geen enkele garantie. Edition Ventures Woman kan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade en/of verlies, van om het even welke aard, die zou voortkomen uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van om het even welk element van de Website. Edition Ventures Woman kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, van om het even welke aard, die zou voortkomen uit beslissingen genomen op basis van enige gegevens en/of informatie van de Website. Edition Ventures Woman heeft eveneens het recht op ieder moment de informatie of de gegevens die op de Website gepubliceerd zijn aan te passen.

5.4. Links De Website kan links bevatten naar andere websites waarover Edition Ventures Woman geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Daarom garandeert Edition Ventures Woman in geen geval de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere website, de links waarnaar zij verwijzen, noch de consequenties die zouden kunnen voortkomen uit het raadplegen en/of gebruik op welke manier dan ook van deze websites. U bent volledig verantwoordelijk voor de activatie van deze links. Het is derhalve Uw verantwoordelijkheid te beslissen of het voor U opportuun is deze websites te bezoeken.

Er mag geen enkele hypertekst link gecreëerd worden naar of van de Website zonder de voorafgaande expliciete toestemming van Edition Ventures Woman.

5.5. Virussen Alhoewel Edition Ventures Woman er al het mogelijke aan doet om de Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kan het niet uitgesloten worden dat deze kunnen voorkomen. Edition Ventures Woman kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade en/of verlies die daardoor kan ontstaan. Edition Ventures Woman raadt U ten sterkste aan firewalls, anti-virus en andere benodigde beschermende software te installeren, zodat mogelijke beschadiging aan Uw computer voorkomen kan worden. Als U de aanwezigheid van één van de voornoemde elementen op de Website vaststelt, nodigen wij U uit deze te melden aan de webmaster zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

5.6. Communicatie van gegevens Het doorsturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonlijke gegevens, kredietkaart- en andere nummers, gebeurt altijd op Uw eigen risico. Edition Ventures Woman doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de communicatie van gegevens gebeurt op een beveiligde manier. Niettemin kan Edition Ventures Woman niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade die zou voortkomen uit het verlies en/of de onderschepping van bepaalde gegevens door derden. Wat dit betreft raadt Edition Ventures Woman U ten stelligste aan de nodige software te installeren en altijd voorzichtig te zijn bij het gebruik en de communicatie van Uw persoonlijke gegevens.

5.7. Berichten Berichten van alle aard (correspondentie, tips, links, berichten, advertenties, reacties, communicatie, discussies in het forum, chats, enz.) kunnen geregistreerd worden door derden op de Website. Edition Ventures Woman behoudt zich het recht voor om deze diensten geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te schorsen en/of te stoppen, zonder voorgaande waarschuwing of motivering. Edition Ventures Woman kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien. Gezien deze berichten gegenereerd worden door derden, kan Edition Ventures Woman op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die eruit kan voortkomen, noch voor mogelijke fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere zaken die in deze berichten opgenomen zijn, zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die deze geplaatst heeft. Als u een bericht plaatst, van om het even welke aard, of iedere andere vorm van informatie en/of mening op de Website, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie (beelden, foto’s) te gebruiken die niet in overtreding zijn van enige intellectuele eigendomsrechten van derden (auteursrecht, portretrecht, …), noch in strijd zijn met de standaarden en goede zeden, noch met een wettelijke bepaling. U beschermt dus Edition Ventures Woman uitdrukkelijk tegen iedere beoogde klacht of aanklacht door derden op basis van de inhoud die U op de Website geplaatst zou hebben.

  1. Persoonlijke levenssfeer

6.1. Persoonlijke gegevens Op de Website verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden beheerd door ons bedrijf. Wij bewaren de volgende informatie tijdens uw bezoek aan onze Website:

 

 

 

6.2. Deze informatie zal gebruikt worden om:

6.3. Edition Ventures Woman behandelt de verzamelde persoonlijke gegevens op vertrouwelijke manier en in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving, waaronder de Belgische wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

De persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt teneinde de gevraagde dienst(en) te leveren, het beheer en het updaten van klanten- en gebruikersfiches toe te laten, zowel als om U op de hoogte te houden van de evolutie van de diensten, de inhoud, de functionaliteiten en nieuwigheden ontwikkeld door Edition Ventures Woman. De verwerkte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor dezelfde doeleinden doorgegeven worden aan partners van Edition Ventures Woman.

Door U te registreren of in te schrijven op de Website, door een login aan te maken, of door lid te worden, accepteert u de facto dat u de communicatie wilt ontvangen, en meer specifiek, maar niet gelimiteerd tot, de nieuwsbrieven van Edition Ventures Woman. U kunt echter uitschrijven op deze nieuwsbrief zodat U deze niet langer ontvangt, door de instructies vermeld in de nieuwsbrief te volgen.

U geeft Edition Ventures Woman ook toestemming om op vertrouwelijke manier de informatie haar aangaande bij te houden en te bewaren voor een periode die de maximale wettelijke periode niet overschrijdt. Edition Ventures Woman behoudt het recht voor bepaalde gegevens te gebruiken om statistieken betreffende het gebruik van de Website samen te stellen en te publiceren. De statistieken die voortkomen uit deze informatie kunnen slechts openbaar gemaakt worden als geanonimiseerde data.

U kunt op elk moment door middel van een schriftelijke, gedateerde en getekende aanvraag gestuurd aan Edition Ventures Woman op het adres vermeld in punt 6.12., en na verificatie van uw identiteit (door een leesbare kopie van de identiteitskaart) gratis het afschrift krijgen van de persoonlijke gegevens U betreffend die door Edition Ventures Woman zijn verzameld, alsook, in voorkomende gevallen, de verbetering van de informatie die onjuist, onvolledig of niet pertinent is, of hun verwijdering. De aanvragen van legale personen moeten daarenboven begeleid zijn door een bewijs van machtiging van de fysieke persoon.

Het veranderen van gegevens is mogelijk met gebruik van uw account, door de optie ‘verander mijn gegevens’ te gebruiken.

Als U een kopie aanvraagt van de persoonlijke gegevens U betreffende die in het bezit zijn van Edition Ventures Woman zult U deze kopie van uw gegevens ten laatste 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag ontvangen.

De andere communicatiemodaliteiten van uw persoonlijke gegevens zijn gedetailleerd in punten 6.6. tot 6.9. van deze algemene voorwaarden.

6.3. Als u de Website bezoekt kan Edition Ventures Woman socio-demografische gegevens en/of gegevens betreffende Uw profiel verzamelen teneinde deze in een commerciële cookie op te slaan.

Een “cookie” is een data- of tekstbestand dat de website naar de webbrowser van de gebruiker stuurt en dat opgeslagen wordt in de apparatuur van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, of elk ander gelijkaardig toestel).

Edition Ventures Woman kan ook cookies en tags gebruiken om informatie betreffende het surfgedrag van de deelnemers op de verschillende websites van zijn netwerk te verzamelen.

Een tag is een onzichtbaar beeldbestand dat de webbrowser van de gebruiker op één of meerdere websites volgt. Overigens kunnen andere commerciële cookies geplaatst worden door adverteerders tijdens het vertonen van hun advertentie.

De commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van de publiciteit te meten, en om de publiciteit op de Website en op andere websites van onze groep of voor dewelke Edition Ventures Woman publiciteitsdiensten levert meer te verpersoonlijken.

U kunt het plaatsen van cookies weigeren in de instellingen van Uw webbrowser. U kunt op elk ogenblik de reeds geplaatste cookies verwijderen uit Uw computer of mobiele apparatuur.

De Website gebruikt de diensten voor analyse van het internetverkeer van Google Analytics. Deze oplossingen gebruiken cookies die ertoe dienen Edition Ventures Woman te helpen om te meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de Website, en die strikt geanonimiseerde bezoekersstatistieken genereren.

De leveranciers van deze oplossingen zouden de gegevens betreffende het bezoek door gebruikers kunnen opslaan op servers buiten het Belgische territorium. Deze bedrijven zullen meestal de gegevens uitsluitend aan derden doorgeven in geval van wettelijke verplichting of indien derden mogelijk deze gegevens namens hen verwerken.

Om de cookies uit te schakelen raden wij U aan de handleiding voor uw webbrowser te consulteren. Indien u de cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet geraadpleegd en/of gebruikt kunnen worden, of slechts gedeeltelijk. Om u aanbiedingen te kunnen doen die U waarschijnlijk zullen interesseren hebben wij overeenkomsten met internet reclamebureaus. Wij hebben hen toestemming gegeven advertenties te plaatsen op onze webpagina’s. Als U onze Website bezoekt kunnen de reclamebureaus ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en IP adres.

Edition Ventures Woman geeft publieke zoekmachines toestemming om de Website te bezoeken via hun ‘spiders’ met als enig doeleinde de toegang en de inhoud van de Website via hun zoekmachines mogelijk te maken, zonder dat Edition Ventures Woman hen het recht geeft om de Website op te slaan. Edition Ventures Woman behoudt zich het recht voor deze toestemming zoals in dit artikel beschreven op ieder ogenblik in te trekken.

6.4. CIM Internet De Website neemt deel aan de CIM Internet Studie. De website die het logo tonen verzamelen gegevens betreffende het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s met gebruik van cookies. Geen enkele bijkomende software is geïnstalleerd. Een cookie beschadigt op geen enkele manier Uw apparatuur of de software die U gebruikt.

De gegevens die in het kader van deze studie verzameld worden zijn totaal anoniem. Zij dienen slechts voor de vergelijking van het aantal bezoekers aan de deelnemende websites. U kunt meer informatie over de studie en over de resultaten van de meting vinden op de CIM website.

6.5. Beveiliging Wij gebruiken altijd de encryptietechnologieën die als industriële standaard erkend worden in de IT-sector als wij gegevens transfereren of ontvangen op onze Website. Wij hebben reeds de gepaste beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming, om verlies te verhinderen, en misbruik of wijzingen van de ontvangen gegevens op onze site tegen te gaan. Als wij bepaalde gevoelige informatie transfereren, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens transfereren naar derden die contractueel aan ons verbonden zijn voorziet het contract dat deze derde partijen voldoende beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

6.6. Communicatie per post Als u ons Uw postadres geeft via het internet worden deze gegevens opgeslagen in het adressenbestand van Edition Ventures Woman om aan uw aanvraag te voldoen en om U op de hoogte te houden van onze producten. Tenzij U hier bezwaar tegen uit kan Edition Ventures Woman Uw gegevens ook doorgeven aan derden (zoals bedrijvengroepen en commerciële partners) voor direct marketing doeleinden. Als U niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing kunt U dit aangeven tijdens uw registratie op de Website. U kunt op ieder moment uw gegevens raadplegen, verbeteren of laten verwijderen uit het bestand van Edition Ventures Woman. In dat geval verzoeken wij U contact op te nemen via het adres opgegeven in punt 6.12. Vergeet dan ook niet Uw precieze naam en adres op te geven (juist gespeld). Wij verzekeren U dat wij uw gegevens zullen verwijderen van de lijst die wij delen met andere bedrijven/organisaties.

6.7. Communicatie per telefoon Als U ons Uw telefoonnummer doorgeeft via het internet kunt U een telefoontje ontvangen:

 

Als U niet/niet langer telefoontjes wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via het adres vermeld in punt 6.12. Vergeet in het laatste geval niet Uw precieze naam en adres op te geven (juist gespeld). Wij verzekeren U dat wij uw gegevens zullen verwijderen van de lijst die wij delen met andere bedrijven/organisaties.

Als U ons Uw mobiele nummer doorgeeft via het internet, zult U slechts die berichten (SMS/MMS/e.d) van ons bedrijf ontvangen die nodig zijn om Uw vragen te beantwoorden of om U op de hoogte te houden betreffende Uw online bestellingen. Voor de klanten van onze mobiele diensten, verzamelen wij Uw mobiele nummer alsook technische gegevens betreffende Uw mobiele telefoon om een optimale dienstverlening te garanderen. Wij verzamelen ook informatie betreffende Uw gebruik van mobiele diensten (verstuurde en ontvangen SMS/MMS, gebruik van onze Mobile Magazines diensten zoals bezochte pagina’s, gebruik van de Edition Ventures Woman websites en de IVR gegevens uitdrukkelijk doorgegeven door de gebruiker).

6.8. Communicatie per e-mail Als U ons Uw e-mailadres doorgeeft via het internet, kunt U de volgende ontvangen:

 

6.9. Als U dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via het adres opgegeven in punt 6.12. Vergeet in het laatste geval niet Uw precieze naam en adres op te geven (juist gespeld). Wij verzekeren U dat wij uw gegevens zullen verwijderen van de lijst die wij delen met andere bedrijven/organisaties.

6.10. De Robinson-lijst Als U geen verdere mailings of telefoontjes wilt ontvangen van geen enkel bedrijf kunt u contact opnemen met de Robinson dienst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

6.11. Als U denkt dat onze website niet in overeenstemming is met ons “privaat leven” beleid, neem dan contact met ons op via het adres opgegeven in punt 6.12.

6.12. Hoe contact met ons opnemen betreffende ons “privaat leven” beleid? Ons bedrijf zou de gegevens van de consumenten kunnen gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons “privaat leven” beleid. In dat geval zullen wij contact met U opnemen alvorens wij Uw gegevens zullen gebruiken voor deze nieuwe toepassingen, zodat wij U op de hoogte kunnen brengen van de veranderingen in ons reglement voor de bescherming van de persoonsgegevens, en om U de kans te geven te weigeren deel te nemen in deze nieuwe toepassingen. U kunt contact met ons opnemen:

s.a. EDITION VENTURES WOMAN n.v.

Leuvensesteenweg 431 D

B-1380 Lasne

  1. Diversen

7.1. Reclame De reclame die gedeeld wordt op de Website is altijd het werk van derde partijen. Edition Ventures Woman kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de legitimiteit, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de goederen/diensten die aangeboden worden.

7.2. Forum Als de Website een forum omvat, is naast deze disclaimer ook het specifieke reglement van het forum van toepassing. Dit reglement kan op de Website geraadpleegd worden. U verbindt zich ertoe dit reglement altijd strikt te respecteren tijdens iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

7.3. Hyperlinks De hyperlinks en/of links naar andere delen van de Website zijn slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijk toestemming van Edition Ventures Woman. Na verkrijging van deze toestemming moet iedere link in elk geval doorsturen naar de homepage van de Website.

7.4. Spam Edition Ventures Woman verstuurt geen spam. Als U een e-mail of een nieuwsbrief van Edition Ventures Woman ontvangt is dit omdat U deze aangevraagd hebt. Als U echter ongewenste e-mails van Edition Ventures Woman ontvangt kunt U ons daarop wijzen, en wij zullen zo snel als mogelijk reageren zodat U dit type e-mails niet langer ontvangt.

7.5. Wedstrijd Voor iedere wedstrijd is een algemeen wedstrijdreglement van toepassing zowel als deze algemene voorwaarden. U kunt dit algemeen wedstrijdreglement raadplegen op de Website. In geval een specifiek reglement voor een wedstrijd voorzien is, zal dit altijd doorslaggevend zijn.

  1. Slotbepalingen

8.1. Overmacht Edition Ventures Woman kan niet verantwoordelijk gesteld worden, zowel op contractueel als op buitencontractueel vlak, in geval van tijdelijke of definitieve wanprestatie, van zijn verplichtingen als resultaat van een geval van overmacht of toeval.

De volgende evenementen zullen aanzien worden als gevallen van overmacht of toeval: 1) het totale of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het informaticasysteem van Edition Ventures Woman of van haar databank tijdens één of ander van deze evenementen die niet redelijkerwijs aan haar toegeschreven kunnen worden en waarvan niet is bewezen dat Edition Ventures Woman verzuimd heeft redelijke maatregelen te nemen om dergelijke evenementen te verhinderen, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstroming, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terreurdaden, 7) stakingen, aangezegde of niet, 8) lock-out, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking van de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) het uitvallen van het Internet of van het opslagsysteem van de gegevens, 13) het uitvallen van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van de verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan Edition Ventures Woman afhankelijk is, 15) een handeling of een beslissing van een derde partij indien deze beslissing de goede uitvoering van dit contract verhindert of 16) iedere andere reden die buiten de redelijke controle is van Edition Ventures Woman.

 

Indien door omstandigheden buiten de controle van Edition Ventures Woman, zij de uitvoering van haar verplichtingen niet kan vervolgen of gewoon duurder of moeilijker worden gemaakt, verbinden Edition Ventures Woman en de gebruiker zich ertoe in goede trouw en eerlijk, binnen een redelijke termijn, een aanpassing van de contractuele voorwaarden te onderhandelen, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebreke van overeenstemming, binnen een redelijke termijn, kan één van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie die hen verbindt inroepen, zonder vergoeding of compensatie van welke aard dan ook.

8.2. Onwettigheid De mogelijke onwettigheid of on-afdwingbaarheid van een artikel, een paragraaf of een provisie (of een deel van een artikel, paragraaf of provisie) zal op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of provisies van dit contract beïnvloeden, tenzij er een duidelijke tegengestelde intentie is in de tekst. Als om het even welk deel van deze algemene voorwaarden aanzien wordt als geheel ongeldig zal Edition Ventures Woman dit vervangen door een provisie die zo dicht mogelijk aansluit bij het mogelijk economisch effect van de provisie die ongeldig is verklaard.

8.3. Titels De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels zijn slechts voor referentiedoeleinden en gebruikersgemak. Zij hebben geen invloed op de betekenis of op de draagwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

8.4. Volledige en integrale overeenkomst Deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (met inbegrip van een abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de totale en volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet inbegrepen is in deze algemene voorwaarden kan en mag toegelaten worden om deze voorwaarden tegen te spreken, te veranderen of op om het even welke wijze een effect erop te hebben.

 

Daarenboven vervangen deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (inclusief een abonnementscontract), waar van toepassing, alle mogelijke voorgaande overeenkomsten tussen partijen en zijn van toepassing op iedere nieuwe overeenkomst.

8.5. Geschillen Alle geschillen betreffende de door Edition Ventures Woman geleverde diensten, alsook alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn onderhavig aan de Belgische wet en de uitsluitende competentie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

8.6. Vragen Voor alle vragen betreffende deze disclaimer kunt u altijd een e-mail sturen aan ellebelgie@gmail.com of schrijven naar Edition Ventures Woman, Leuvensesteenweg 431 D, B-1380 Lasne.